Duyuru

Çöküş
Henüz duyuru yok

Ehl-i Kitab Cennete girecek mi?

Çöküş
X
 
 • Filtrele
 • Zaman
 • Göster
Hepsini Sil
yeni mesajlar

  Ehl-i Kitab Cennete girecek mi?

  Selamun aleykum,
  Ehli Kitab cennete gidecek mi? Bu konuda Şia'nın görüşü nedir?

  #2
  Ynt: Ehl-i Kitab Cennete girecek mi?

  Hakkı bilip de ona muhalefet eden bir kimse için Allah'ın vaadi cennet değildir. Bu kişi ister Ehl-i Kitap olsun, ister olmasın veya ister şia olsun fark etmez. Bir de o kimsedir ki Allah'ın dininde değildir fakat halis olarak yaratıcısına yönelmiştir, haktan mahrum kalmıştır veya buna gücü yetmemiştir, o da ister Ehl-i Kitap olsun ister olmasın, Kur'ana göre "onun hesabı Allah'a aittir". Yani hesaba çekilme şartları tamamen Allah'ın uhdesindedir ve onu ister cennetine alır, ister almaz. Bu da o kişinin ihlasına bağlıdır.

  Nihayetinde hepimizi O yaratmıştır ve O'nun nezdinde hepimiz kullarız ve dinden bağımsız olarak yaratılışta eşitiz. Öyleyse bizi "seçtiğimiz" dinin "adı"yla değil, O'na olan bağlılığımızla değerlendirir. Ancak O'na yönelirsek kurtuluşa ereriz, ki O'na yönelmek de O'nun kurallarını benimsemek ve uygulamakla mümkündür. Bir kimseye olan sevginizi onun hoşlandığı şeylerle ifade edebilirsiniz; yaratıcımız için de din bunların başında gelir. Bu nedenle de O'na yönelmek isteyen kimse, O'nun dinini iyi tanımalı ve benimsemelidir. Eğer bu zamanında hanif olmak idiyse, sonra Musevi olmaktı. Sonra Hristiyan olmaktı ve şimdi de Müslüman olmaktır. Bu noktada dinin ismi önemli değildir, çünkü yaratıcı tektir, din de tektir, biz de bütün insanlar olarak O'nun dinine bağlıyız. Ne zaman ki O'nun emrinden dışarı çıkarız, o zaman dini reddetmiş oluruz. Dini reddeden kişinin yeri de cennet değildir.

  Yorum Yap


   #3
   Ynt: Ehl-i Kitab Cennete girecek mi?

   Peki, Ehl-i Kitap, Kur'an'ı, Peygamber'i(asm) inkar ediyor. Yani mantıksal olarak ALLAH'ın haşa yalan söylediğini iddia ediyor. Bu durumda doğrudan cehenneme gitmesi gerekmez mi?

   Yorum Yap


    #4
    Ynt: Ehl-i Kitab Cennete girecek mi?


    2- Resulullah (saa) şöyle buyurdu : Ey Ali, ümmetim namaz kıla kıla yay gibi olsa, oruç tuta tuta kambur gibi olsa sonra seni buğz ederlerse ateşe dökülecekler.

    Kaynak:

    el-Künci' nin "Kifayet' üt Talib" s.179
    el-Kureşi’ nin “Şems’ül Ahbar” s.33
    el-Hamvini eş-Şafii' nin "Feraid es-Simtayn"


    Rasulullah sas Buyurdu:Hiç şüphesiz Allah Tebâreke ve Teâlâ, kardeşim Ali b. Ebî Tâlib için sayılamayacak kadar fazilet karar kılmıştır. Kim onun faziletlerinden bir tanesini, ona ikrar ettiği hâlde zikrederse, Allah onun yakın ve uzak geçmişteki günahlarını bağışlar…
    ''Kim Ali b. Ebî Tâlib'in faziletlerinden birisini yazarsa, o yazı yok olmadığı sürece melekler onun için mağfiret dilerler ve kim onun faziletlerinden birisini dinlerse, Allah onun kulağıyla işlediği günahlarını bağışlar ve kim onun faziletlerinden bazısının yazıldığı bir yazıya bakarsa, Allah onun gözle işlediği günahlarını bağışlar."

    Sonra Resulullah (s.a.a) şöyle devam etti:Ali b. Ebî Tâlib'e bakmak ibâdettir ve hiçbir kulun imanı onun velâyetini kabul etmeden ve düşmanlarından teberri etmeden kabul olmaz!"
    Hilyetü'l-Ebrâr, c.1, s.285, El-İsnâ Aşeriyye, s.62, İhkâkü'l-Hak,
    c.5, s.130, İrşâdu'l-Kulûb, s.209, Envârü'l-Hidâye, s.131, Bihârü'l-Envâr, c.38, s.196    ...Muhammed b. Müslim şöyle rivayet etmiştir:Ebu Cafer(MuhammedBakır aleyhisselâm)'danduydum ki: «Allah'ın belirlediğibir imamı olmaksızın kendini yorarak Allah'a ibadet eden kimsenin bu çabası kabuledilmez. O, sapıktır, şaşkındır. Allah onun amellerini beğenmez. O, çobanından ve sürüsünden ayrılıp kaybolan bir koyuna benzer. Gününü oraya buraya koşup dur­makla, gidip gelmekle geçirir. Akşam olunca, çobanına ait olmayan bir sürü görür. O, sürüye yönelir, onunla aldanır. Gecesini bu sürünün ağılında geçirir. Çoban sürü­sünü gütmek istediğinde, çobanı ve sürüyü tanımaz. Çobanını ve sürüsünü bulmak amacıyla şaşkın bir şekilde etrafa saldırır. Derken başında çobanı bulunan koyunlargörür. Ona yönelir ve onlarla aldanır. Çoban ona seslenir: "Kendi çobanına ve sürüne katıl. Çünkü sen yitiksin. Çobanından ve süründen ayrılmış bir şaşkınsın."
    Adı geçen koyun, aynı şekilde şaşkın ve yalnız olarak koşturup durur. Merasına götürecek veya ona yöneltecek bir çobanı olmaksızın gider gelir. O böyle dola­şıp dururken kurt, bu şekilde kayboluşunu ganimet bilip onu yer.İşte böyle, Allah'a yemin ederim ki, ey Muhammed! Bu ümmetten, Allah Celle ve Azze tarafından tayin edilen açık ve âdil bir imamı olmayan kimse sapıktır, yo­lunu yitirmiştir. Eğer bu hal üzere ölürse bir tür küfür ve münafıklık hali üzere öl­müş olur. Bil ki ey Muhammed! Zorba imamlar ve bağlıları, Allah'ın dininden so­yutlanmışlardır. Kendileri saptıkları gibi başkalarını da saptırmışlardır."İşledikleri ameller, fırtınalı bir günde esen şiddetli bir rüzgâr önündeki küller gibidir. Kazandıkla­rı hiçbir şeyi elde tutmaya güç yetiremezler. İşte derin sapıklık budur."(İbrahim, 18)»

    usul -u kafi c.1(h.967)


    -(968)...Abdullah b. Ebu Ya'fur şöyle rivayet etmiştir:
    Ebu Abdullah(Cafer Sadıkaleyhisselâm)’a dedim ki:

    "Ben insanların arasına karışıyorum. Bazı insanlar karşısında hayretim, her gün biraz daha artıyor. Bunlar sizin velayetinizi kabul etmez, falanın ve falanın vela­yetine inanırlar. Buna karşılık son derece güvenilir, doğru sözlü ve sözünde duran kimselerdir. Bazı insanlar da sizin velayetinizi kabul ettikleri halde onlar kadar güvenilir, sözünde duran ve doğru sözlü değildirler.

    "Ebu Abdullah(aleyhisselâm)oturduğu yerde doğruldu ve bana öfkelenmiş gibi baktı, sonra şöyle dedi:

    «Allah tarafından tayin edilmeyen, zorba bir imamın önderliğinde Allah'a kulluk eden kimsenin dini yoktur. Allah tarafından tayin edilen âdil bir imamın velayetinde Allah'a ibadet eden kimse için de serzeniş söz konusu değildir.»

    Dedim ki: "Onların dini ve bunlar için de serzeniş mi yoktur?"- «Evet.» dedi «onların dini yok, bunlar için de azarlama yoktur.»Sonra şöyle dedi:
    «Allah Azze ve Celle'nin şu âyetini duymadın mı?"Allah iman edenlerin velîsidir, onları karanlıklardan nura çıkarır."(Bakara, 257)
    Yani, günahların karanlığından tevbe ve bağışlama nuruna çıkarır. Çünkü onlar, Allah tarafından tayin edilen bütün âdil imamların velayetini kabul ederler."Kâfirlerin velîleri de tağutlardır. Onları nurdan karanlıklara çıkarırlar."(Bakara, 257)
    Bununla kastedilen şudur: Bunlar daha önce İslâm nuru üzereydiler. Allah, Azze ve Celle tarafından kendilerine yetki verilmeyen bütün zorba imamların velayetini kabul ettikleri için, onların velâyetiyle İslâm'ın nurundan küfrün karanlığına çıktılar. Bunun için Allah, onların da kâfirlerle birlikte ateşte yanmalarına hükmetti."Onlar ateş ehlidir, orada ebediyen kalacaklardır."(Bakara, 257)»


    -(969)...Habib es-Sicistanî, Ebu Cafer(Muhammed Bakır aleyhisselâm)'dan şöyle rivayet etmiştir:

    «Allah buyurmuştur ki:Ben, İslâm'da her zorba imamın velayeti altında kulluk eden bütün gruplara, mutlaka azab edeceğim. Bunların amelleri iyi ve takva sahibi olsalar da.
    Ve İslâm'da Allah tarafından yetki verilen bütün âdil imamların velayeti altında ibadet eden bütün grupları, kesinlikle affedeceğim. Bunlar kişisel olarak zulmeden, kötülük işleyen kimseler olsalar da.»

    usul-u kafi c.1    doğru velayeti reddeden cennetin kokusunu bile alamaz. bu konuda hadis var Ali a.s. Allah'ın açtığı bir kapıdır ondan giren mü'min çıkan kadirdir.

    Yani bu kapının varlığını bilen ancak oradan çıkabilir. yine Ali a.s.'ın velayetini inkar eden kafirdir sözü, bu velayetten haberi olanlar yani delil/huccet kendine ulaşanlar içindir. Ama Ali a.s.'ın velayetinden haberi olmayanlar, tıpkı bizim isim olarak bilmediğimzden dolayı ancak sayıyla inandığımız peygamberlere dair inancımız gibidir. Allah'ın onları bağışlaması umulur.

    Abdussamed'e huccetin tamamlanın tamamlanmadığını bilmiyoruz. inanç konusunda insnaların ihtilafa düştüğünü bilen mustaz'af olmaktan çıkmıştır hadisi var tamam. ama bu hadisi nasıl anlamalıyız? bir insana hep sünnilik en iyi en samimi en ihlaslı en dürüst mezhep denmişse, şiilik hep yanlış denmişse bu insan inanç konusunda insanların ihtilafını bilmiştir amam hüccet tamam mıdır? huccetin tamam olması için inançları bilen bir şii tarafından delillerin net olarak ona ulaştırılması gerekmez mi? Nitekim aynı hadisin yanında şu hadis de var ve bu hadis onu açıklıyor:

    Bu gün (İmam Sadık a.s. buyuruyor) kadınlarımız kadınlara, erkeklerimiz erkeklere tebliğ etmiştir. Artık mustaz'af yoktur.

    benim yetiştiğim ortamda bir tane bile şii yoktu. bize inanç konusunda insanların farklı olduğu anlatıldı. ama iki inanç var dendi hak olan maturidilik eş'arilik. şiilik sapık bir mezhep olarak tanıtıldı. ama yine inanç mezhebi. mesela sen şiisin doğuştan. hangi mezhebi kendi kaynaklarından ya da bağlılarından delilleriyle dinledin? faraza şia sapık bir inanış olaydı, doğru mezhebi bulabilir miydin? bulabilmen için doğru mezhebin bir bağlısından onun savunmasını dinlemen ya da kitaplarına ulaşman şart değil miydi? ben sana garanti veririm ki tarikatlardaki, cemaatlerdeki sünniler hayatı boyunca bir şiiyle karşılaşıp sohbet etmediler bir tane şii yazarın kitabının değil ellerine ulaşması varlığından bile haberdar olmadılar ve hiç bu gündemlerine girmedi. Şİmdi inanç konusunda bu insanların farklılığa dair bilgileri vardı diye mustazaf olmaktan çıktılar diyebilir myiiz? Eğer öyleyse sen imamete niçin inanıyorsun. Huccet olması için canlı bir imamın varlığını nasıl zorunlu görüyorsun. Allah neden: biz bir peygamber göndermeden hiç bir kavme azap etmeyiz buyuruyor?

    Abdussamede ben huccetin ulaştığından şüpheliyim en azından bu konuda delilim yok. senin varsa paylaş.

    hem Velayet Nuru üstadın anlattığında cennete gidecek diye bir şart da yok. Tamam müctehide git vize al demiş ama bu vize kabul edilecek mi? bu kesin mi? bilgi yok ki? belki de bu sırf çocuğunun ve onun duyurduklarının hidayeti içn onlara verilmiş bir nimettir. kim bilir? nitekim rüyalarla amel edilmez...


    http://www.velayet.com/index.php?topic=23024.75

    Yorum Yap


     #5
     Ynt: Ehl-i Kitab Cennete girecek mi?

     [quote author=pathfinder date=1392030748 link=topic=25400.msg172402#msg172402]Peki, Ehl-i Kitap, Kur'an'ı, Peygamber'i(asm) inkar ediyor. Yani mantıksal olarak ALLAH'ın haşa yalan söylediğini iddia ediyor. Bu durumda doğrudan cehenneme gitmesi gerekmez mi?[/quote]

     [quote author=garipturab link=topic=25400.msg172399#msg172399 date=1392019310]Hakkı bilip de ona muhalefet eden bir kimse için Allah'ın vaadi cennet değildir. Bu kişi ister Ehl-i Kitap olsun, ister olmasın veya ister şia olsun fark etmez. [/quote]

     Yorum Yap

     YUKARI ÇIK
     Hazırlanıyor...
     X